بررسي شيوع عوارض بهداشتي در روستاي قوپـوز آذربايان شرقي و ارتباط آن با سطح آرسنيك آب شرب .

محمدعلي حسين فيضي استاد، گروه بيولوژي، دانشكدهي علوم طبيعي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز مقدمه و اهداف تحقیقات خودر را این چنین تبیین کرده است : آرسنيكوزيس يكي از جديترين بيماري هاي زيست محيطي ناشي از ماده شيميائي آرسنيك است كه اغلب بـه واسطه مصرف آب آلوده به آرسنيك بروز پیدا می کند .
عوارض و ناراحتي هاي بهداشتي ناشی از وجود این ماده در آب آشامیدنی شامل : كراتوزيس، پيگمنتاسيون و زخمهاي پوستي و انـواع سرطان در جامعه انسانی ميباشد.
با توجه به آلودگي گزارش شده در روستاي قوپوز از توابع شهرستان هشترود،عوارض بهداشتي و تغييرات كروموزومي حاصل از مصرف آب آلوده به آرسنيك توسط گروه بیولوژی  مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: تحقيق با هدف تعيين شيوع عوارض كروموزومي، پوستي (هيپر كراتوزيس و هيپر پيگمانتاسيون) و ديگر عوارض (فشار خون بالا) حاصل از آرسنيك در آب روستاي قوپوز به عنوان گروه در معرض خطر مواجهه انجام شـد.
در حین انجام پروسه آزمایشی 101 نفر در روستاي قوپوز و 107 نفر در روستاي مايان به عنوان روستاي شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. معاينات پزشكي توسط پزشك آموزش ديده به عمل آمد. 46 نمونه خون جهت مطالعـه كاريوتايـپ توسط آزمایشگر ها تهيه شـد. آنـاليز فلـزات سـنگين آب بـا اسـتفاده از روش (Inductively Coupled Plasma(ICP به انجام رسيد. نتايج: در روستاي قوپوز آلودگي آب به آرسنيك مشاهده گرديد به طوري كه در آب چشمه هاي يوخاري بلاغ، لوله بلاغ و آب لوله كـشي به ترتيب 7/7، 49/8 و 25 برابر حداكثر مجاز استاندارد ملي بود.
در روستاي قوپوز ميانگين سـطح فـشار خـون سيـستوليك (142-132 :%95CI ،137) به طور كاملاً معنيداري بيشتر از همان مقدار در روستاي مايان به عنوان گروه كنتـرل بـود (114-99/9 :%95CI ،107). بـه همين ترتيب متوسط سطح فشار خون دياستوليك نيز در روسـتاي قوپـوز (85-79 :%95CI ،82) بـه طـور معنـيداري بيـشتر از ميـانگين مربوطه در روستاي مايان (75-66 :%95CI ،71) بود. وقوع هيپركراتوزيس در اثر مواجهه طولاني مدت با آرسنيك حدود 34 برابر بيـشتر ازگروه كنترل ميباشد(0/001<OR=34, P)كه اين تفاوت درشد توقوع  ضايعه و همينطور محل ايجادآن نيزازنظرآماري معنيدار بود.
به طور مشابهي وقوع پيگمانتاسيون نيز در اثر مواجهه طولاني مدت با آرسنيك به طور معنيداري در گـروه مواجهـه يافتـه افـزايش يافته بود (0/007<OR=2/4, P). گسترشهاي كروموزومي به دست آمده، ناهنجاري شكاف كروماتيدي و قطعه كرومـوزومي را در گـروه مواجهه يافته نشان داد كه تفاوت موجود معنيدار بود (0/05<P)
نتيجه گيري: وضعيت آب شرب روستاي قوپوز از نظر آرسنيك و نيترات و ... مغاير با استاندارد ملي بود.
مصرف آب آلوده بـه آرسـنيك موجب شده بود تا افراد دچار ناراحتي هايی اعم از : پوستي، فشار خون بالا و برخي اختلالات كروموزومي شوند. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری لازم است افراد متأثر شده از موضوع تحت درمان قرار گيرند و نظارت مستمر بر تأمين آب شرب سالم در روستا به عمل آيد.

پرسش و پاسخ