مردم به آب سالم برای آشامیدن و پرداختن به امور بهداشتی نیاز دارند. تامین آب با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام می‌‌شود. در تامین آب سالم و مناسب ، به مراحل زیرین پرداخته می‌شود:

1) کشف منابعی که برای آشامیدن و سایر مصارف مردم مناسب باشد.

2) جمع آوری آبهای سطحی یا بهره برداری از آبهای زیرزمینی

 3) تصفیه آب برای از بین بردن آلودگیهای احتمالی

 4) انتقال آب از محل تصویه به محل‌های مصرف (شهر و روستا)

 5) مراقبت از تاسیسات ، کانالها و لوله‌های انتقال آب

 

همه موارد اخیر به تخصص ، هزینه و زمان نیازمند است. بنابراین ، در مناطق شهری و روستایی آبهای آشامیدنی لوله کشی شده یا تصفیه شده با صرف مخارج زیادی فراهم می‌شود و باید در استفاده از آنها دقت کافی به عمل آید. زندگی شهرنشینی و تراکم جمعیت در شهرها و توجه به امور بهداشتی آنها ، سبب شده است که نیاز بیشتری به آب آشامیدنی سالم احساس شود. تامین آب مناطق شهری و روستایی گاهی سبب کاهش مورد نیاز کشاورزی و باغداری می‌شود.

پرسش و پاسخ