فیلترهای کارتریجی و inline از نظر کارایی و کیفیت تصفیه فرقی با هم ندارند اما فیلترهای این لاین بهداشتی تر هستند  چراکه دست با فیلتر تماس نداشته وتعویض فیلترهای این لاین نیز بسیار سریعتر و ساده تر است اما این فیلترها کمی گران تر هستند.

پرسش و پاسخ