یکی از مزایای با اهمیت این است که فرا بنفش قادر است بر روی عوامل بیماری زا نظیر ژیاردیا و کریپتوزپوریدیوم (که نوعی انگل تاثیر گذار بر بیماریهای معدی - روده ای و اسهال آور می باشند) که در برابر کلر زنی مقاوم هستند تاثیر گذاشته و باعث از بین رفتن آنها شود.
✍ مزیت دیگر این روش در مقایسه با کلر گاز دار و سدیم هیپوکلریت مایع این است که در روش uv چیزی به آب اضافه نمی شود.
✍ یکی از مهمترین مزایا و برتری های روش فرابنفش این است که هیچگونه محصول فرعی تولید نمی کند که این امر هم برای کاربر سیستم و هم عموم مردم روشی مطمئن و امنی می باشد و این در حالیست که روش کلر زنی محصولی سمی و خطرناکی بنام تری هالومتان را در آب رها می کند که در طول زمان استفاده از آن باعث بیماری سرطان می گردد.

پرسش و پاسخ