شماره تماس مشتریان جهت رعایت حقوق آنان درج نگردید . در صورت نیاز به ارتباط با این مشتری با شرکت تماس گرفته شود.

پرسش و پاسخ